2013-10-04 09:24Pressmeddelande

ChaseXL kickar igång inköpsnätverket på Handelskammaren i Malmö

null

Den 24 september var det då dags för ett avstamp för inköpsnätverket för inköpare och inköpschefer. Tanken med inköpsnätverket är att medlemmarna skall kunna bygga nätverk, byta erfarenheter, öka kompetensen och ge varandra inspiration till nya idéer. 

Det var en mycket bra uppslutning med 23 deltagare och temat för det första seminariet var ”Bäst i klassen på Inköp ” som leddes av Artur Holm från ChaseXL. 

Artur tycker att inköp ofta ses som en funktion för att säkra försörjning av material och tjänster. Stort fokus läggs på det administrativa och inte så mycket på värdeskapande aktiviteter som kan öka konkurrenskraften och även lönsamheten. Vad som särskiljer de företag som är bäst i klassen på inköp är mycket intressant att förstå. ChaseXL genomförde våren 2012 en undersökning av hur inköp fungerar bland medelstora företag i Skåne och resultatet från vår undersökning bekräftar en hel del vad andra undersökningar i ämnet visat. Sammanfattningsvis kan sägas att särskiljande för de företag som är bäst i klassen på inköp har följande komponenter:

· Strategisk koppling; inköp är en naturlig del av företagets strategiutveckling och att inköpstrategin är kopplad till företagets övergripande mål. Företagen mäter regelbundet KPI:er mot målen och visualiserar internt inköpsarbetets resultat tex vilka besparingar som görs. Inköp finns även representerat i ledningsgruppen och kan ge input till de strategiska diskussionerna.

· Talanghantering; att företag arbetar med kompetensutveckling och program för att anställa rätt personer men även att behålla rätt kompetens. Intressant är att företag lägger stor vikt på inköparnas affärsmannaskap och inte bara vilken erfarenhet de har med att arbeta med inköp. En inköpare idag måste kunna hantera affärsdiskussioner med sina leverantörer men än viktigare är att kunna föra diskussioner med sina internkunder, vilket oftast är mer utmanande.

· Tvärfunktionellt samarbete; inköpsavdelningen arbetar nära sina internkunder för att förstå de interna behoven och att tidigt i processen påverka hur inköpen skall genomföras. Några exempel är upphandlingsstrategin, leverantörsval men även att tillsammans driva frågor som rör leverantörsutveckling och innovationer från leverantörsbasen. 

· Adaption till teknologi och verktyg, företagen är öppna att ta in IT stöd för att effektivisera sina processer för att istället kunna lägga mer tid till mer värdeskapande aktiviteter och arbeta mer strategiskt med inköp. Några exempel är e-sourcing som underlättar upphandlingsprocessen avsevärt men även inköpssystem som underlättar avrop och ökar nyttjandegraden av avtal. 

Artur tillägger att många företag förstår kopplingen med att ökad inköpsförmåga ger ökad lönsamhet men att det är svårt att bryta inarbetade arbetsmönster då det ofta råder organisatoriska hinder för att skapa en förändring. Om inköpsorganisationen själva inte kan skapa sig ett utökat mandat att arbeta mer strategiskt bör företaget överväga att ledningsgruppen med VD i spetsen beskriver inköpsfunktionens roll i företaget. Att ha aktivt stöd uppifrån är en bra grund för förändring, säger Artur.

Läs mer in Handelskammarens inköpsnätverk här: http://www.handelskammaren.com/press/nyheter/nyhet/artikel/nu-aer-inkoepsnaetverket-igaang/


ChaseXL är inköpsexperter med en tydlig vision: Att hjälpa våra kunder till Purchasing Excellence!
Vi erbjuder företag hjälp till mätbara besparingar genom fyra affärsområden:
Inköpsexpert att hyra
- Hur mycket extra besparingar skulle ni kunna göra om ni haft tillgång till fler resurser med hög inköpskompetens?
Dra nytta av våra inköpsexperter som arbetar på plats hos er efter ert behov och hjälper er till ökad effektivitet och kontroll som leder till mätbara besparingar.

Upphandlingscenter
- Vilka besparingar skulle ni kunna göra om ni haft tillgång till duktiga förhandlare inom fler inköpskategorier?
Fokusera era resurser på de områden de är bäst på och använd våra resurser där ni behöver ökad kompetens. Vi har lång erfarenhet av förhandling och flera inköps-kategorier.

Konsulttjänster - inköpskonsulter:
-Vad behöver ni göra för att förbättra er inköpsförmåga?
- Hur väl fungerar inköpsorganisationens samarbete med övriga organisationer?
Vi hjälper er att utveckla och införa inköpsstrategier, rutiner, organisation och produkthantering för att öka er lönsamhet.

Sourcing från Asien:
- Hur kan du hitta nya innovativa leverantörer i Asien som utmanar din befintliga leverantörsbas?
ChaseXL hjälper företag att hitta och kvalificera nya leverantörer i Asien

Compliance av avtal
- Hur mycket större besparingar skulle ni kunna göra om ni vore bättre på att använda era avtal? ChaseXL är experter på inköp och förändringskommunikation. Vi hjälper dig att får din organisation till att använda era förhandlade avtal och därmed öka er compliance. Detta ger er stora besparingar och ökad kontroll.

För mer info besök: www.chasexl.com


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson