2024-05-20 12:05Bloggpost

Personalomsättning – ett viktigt nyckeltal

personalomsättning viktigt nyckeltal personalomsättning viktigt nyckeltal

Personalomsättning är ett viktigt mått som kan hjälpa företag att identifiera och adressera utmaningar i arbetsmiljön och rekryteringsprocessen. Genom att fokusera på att skapa en attraktiv arbetsplats, erbjuda utvecklingsmöjligheter och upprätthålla konkurrenskraftiga förmåner kan företag förbättra sin förmåga att behålla värdefulla medarbetare och säkerställa sin långsiktiga framgång.

Vad är personalomsättning?

Personalomsättning är ett begrepp som avser antalet medarbetare som lämnar en organisation och ersätts av nya inom en viss tidsperiod. Det är en viktig indikator på arbetsstyrkans stabilitet och kan påverka organisationens effektivitet, moral samt kostnader.

Formeln för att räkna ut personalomsättning är följande: 
Antal anställda i slutet av en viss period / Antal anställda = Personalomsättning

Kom ihåg att använda en konsekvent tidsperiod, du kan kolla personalomsättning för en månad, kvartal eller ett år. Alternativt räkna på totala antalet nyanställda som är kvar efter en viss period. Det kan vara bra att jämföra personalomsättningen över flera perioder för att identifiera trender.

Olika typer av personalomsättning

Frivillig omsättning – Anställda lämnar på eget initiativ, ofta för bättre karriärmöjligheter, högre lön, bättre arbetsmiljö eller personlig utveckling.

Ofrivillig omsättning – 
Anställda tvingas lämna på grund av uppsägning, nedskärningar eller pensionsavgångar.

Funktionell omsättning – Dåligt presterande medarbetare eller de som inte passar i företagskulturen lämnar, vilket kan vara fördelaktigt.

Dysfunktionell omsättning – Högt presterande medarbetare eller nyckelpersoner lämnar, vilket kan påverka verksamheten negativ

Det kan bli en dyr historia om personalomsättningen är hög

En viss grad av personalomsättning är oundviklig, men om den är hög och konstant kan det få betydande och negativa effekter på företagets rykte och ekonomi, men det behöver inte vara så. 

Kostnader – rekrytering och upplärning
Personalomsättning medför kostnader som påverkar företagets ekonomi och effektivitet. Rekrytering, inklusive jobbannonser och rekryteringsfirmor, kan vara dyrt. HR och anställda måste granska ansökningar, intervjua och utvärdera kandidater, vilket är tidskrävande. Nya medarbetare behöver utbildning och onboarding. Genom att förstå dessa kostnader och implementera strategier för att minska personalomsättningen kan företag skapa en stabilare och mer kostnadseffektiv arbetsstyrka. Att investera i medarbetarnas trivsel och utveckling är både ekonomiskt klokt och nödvändigt för en framgångsrik organisation.
 
Produktivitet
När erfarna medarbetare lämnar, påverkas organisationens kortsiktiga och långsiktiga effektivitet. Deras djupgående kunskaper och erfarenheter är svåra att ersätta snabbt, vilket skapar problem. Förlusten innebär inte bara förlorade färdigheter, utan även historisk kunskap och insikter om interna processer, kundrelationer och strategiska affärsaspekter
 
Medarbetarmoral
Hög personalomsättning kan påverka medarbetarnas moral och engagemang negativt. När medarbetare ser många kollegor lämna företaget kan det skapa en känsla av osäkerhet och instabilitet, vilket i sin tur kan minska arbetsglädjen och motivationen.

Kundrelationer
Stabilitet i personalstyrkan är avgörande för starka kundrelationer. Långsiktiga kundrelationer bygger på långsiktigt förtroende och lojalitet. Frekventa personalbyten skapar osäkerhet och kan påverka servicekvaliteten negativt, då nya medarbetare behöver tid för att förstå kundernas behov och efterfråga. Erfaren personal förstår kundernas historia och relationer bättre, vilket stärker lojaliteten.

Hög personalomsättning behöver däremot inte bara vara något negativt - två ytterligheter

Personalomsättning kan vara lite kluvet, vissa branscher bygger sin affär på hög personalomsättning, då de vill hålla en relativt väldigt hög personalomsättning i exempelvis sin ”fabrik” och har en snabb onboarding för att få det att fungera. Andra företag som har låg personalomsättning växer inte i den takt som krävs för att utvecklas, och får ibland lägga ner verksamheten på grund av detta. 


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre. Vi erbjuder Pulsᐩ – teamets bästa vän.