2024-03-01 14:31Bloggpost

Ergonomi i arbetslivet – Ett proaktivt ansvar för alla arbetsgivare

ergonomiergonomi

Ergonomi handlar om att anpassa arbetsmiljön samt arbetsuppgifterna till människans fysiologiska och psykologiska kapacitet. Det är ett ämnesområde som inte bara påverkar hur vi sitter eller står utan omsluter också varje element av vår interaktion med arbetsplatsen. Genom att ta ett helhetstänk kring design, utformning av utrustning och verktyg, samt den atmosfär vi befinner oss i, kan ergonomin ha en djupgående effekt på vår dagliga produktivitet och välbefinnande.

Tre huvudområden inom ergonomi

Fysisk ergonomi – När man hör ordet ”ergonomi” är fysisk ergonomi det område som de flesta tänker på. Fysisk ergonomi är det område inom ergonomin som fokuserar på människokroppens interaktioner med sin fysiska omgivning, framför allt i relation kopplat till arbetsmiljön. Detta omfattar utformningen av hur arbetsplatser, verktyg, och utrustning kan anpassas för den mänskliga kroppen och dess rörelsemönster, för att på så vis förbättra komforten, effektiviteten, säkerheten och minska belastningsskador. 
 
Kognitiv ergonomi – Handlar om att utforska processerna bakom hur vi uppfattar och förstår information i arbetsmiljön, hur vi interagerar med andra, navigerar i vår omgivning och använder teknik som datorer och olika system. Genom att skräddarsy teknologiska verktyg för att komplettera våra naturliga mentala processer, kan vår arbetsprestanda förbättras och vårt välmående ökas. Detta innebär att vi minskar risken för misstag, att tappa fokus, glömska eller förvirring. Kort sagt är kognitiv ergonomi konsten att forma en arbetsmiljö som är synkroniserad med våra hjärnors behov.
 
Organisatorisk ergonomi – Fokuserar på att organisera samt designa företagets arbetssystem för att de ska vara säkra, effektiva och hälsosamma för de anställda. Inriktar sig på att optimera organisatoriska strukturer, riktlinjer, arbetsmetoder och processer. Detta med målet att förbättra arbetsmiljön, definiera arbetsroller mer tydligt, effektivisera arbetsprocesserna, stärka samarbetet i teamen och höja den allmänna arbetsprestationen.  

Hur kan man åtgärda riskerna för belastningsergonomi?

Som arbetsgivare är det en del av ditt ansvar att inte bara upprätthålla, utan också regelbundet utvärdera arbetsförhållandena för att säkerställa att de är så säkra och hälsosamma som möjligt. Detta innebär att du måste genomföra fortlöpande riskbedömningar för att identifiera och hantera potentiella risker som kan leda till skador på rörelseapparaten och stämbanden hos dina anställda. 

Dessa skador är inte bara en hälsorisk, utan kan också påverka produktiviteten och orsaka frånvaro. Att göra riskbedömningar är inte en engångsaktivitet, det är en kontinuerlig process som bör integreras som en naturlig del av den dagliga verksamheten. När det gäller belastningsergonomiska faktorer ska arbetsgivaren följa nedan fyra steg:

Undersöka verksamheten 
Första steget i denna resa är att noggrant inspektera vår arbetsmiljö. Vi måste bli detektiver i vårt eget kontorslandskap, fabriksgolv eller arbetsplats, och identifiera de belastningar som kan orsaka hälsoproblem eller onödig trötthet. Detta kan innebära allt från att observera anställdas arbetsställningar till att analysera hur länge och hur ofta de utför upprepade rörelser.
 
Riskbedömning
När vi har en klar bild av de potentiella belastningarna, är det dags för en riskbedömning för att identifiera risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar.
 
Åtgärda 
Med riskerna klart identifierade är det dags att agera. Vi börjar med att implementera lösningar för att eliminera eller minska de risker vi har upptäckt. Detta kan innebära investeringar i ny utrustning, automatisering av vissa processer, eller en omorganisation av arbetsflöden för att säkerställa en hälsosam arbetsbelastning. Men det handlar inte bara om teknik, det handlar också om kunskap. Att utbilda våra anställda i ergonomiska principer är nyckeln till en långsiktig förändring. Förändring tar ibland tid och kan oftast inte genomföras omedelbart. Därför är det viktigt att vi dokumenterar i en handlingsplan. Denna plan blir vår vägkarta för framtiden och ett åtagande som vi kan dela med hela vårt team.
 
Kontrollera 
Slutligen, när våra åtgärder är på plats, är det dags för uppföljning. Vi kontrollerar effekterna av de förändringar vi har gjort. Har de minskat de hälsofarliga belastningarna? Har våra anställdas arbetsdag blivit mindre besvärligt? Om inte, är det dags att gå tillbaka till ritbordet. Genom att följa dessa steg skapar vi inte bara en säkrare arbetsplats, utan vi bygger också en kultur där välbefinnande är en prioritet.

Ergonomi som produktivitetsstärkare

Sammanfattningsvis är målet att skapa en arbetsmiljö som är säker från fysiska risker, men det ska också vara en arbetsmiljö som är psykologiskt och socialt tillfredsställande. Varje anställd ska lämna arbetsdagen med samma hälsa och energi som när de kom. Det är en resa väl värd att ta och ett ansvar vi bär med stolthet. En väl genomtänkt ergonomisk strategi bidrar till en arbetsplats där de anställda känner sig motiverade, engagerade och bekväma. 


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre. Vi erbjuder Pulsᐩ – teamets bästa vän.